Dzisiejszy odcinek: Jak zdobyć nagrodę w konkursie na mwin.pl!

Wiele osób tego oczekiwało i wreszcie jest. 30 odcinek to może nie okrągła liczba, ale przy okazji jest to 50 wpis tutorialowy na blogu w ogóle, dlatego obchodząc to małe święto startujemy z tutorialem konkursem! Dla porządku, przelecimy wszystko, punkt po punkcie:

Co jest do wygrania?

Przewidziane są 4 nagrody. Pula 3 nagród głównych, które otrzyma „podium” konkursu:

Dodatkowo, przewidziana jest nagroda publiczności, w postaci:

Każda z osób biorąca udział w konkursie, może dostać też wyróżnienie. Wyróżnienie, polega na tym, że tutorial pojawi się na blogu mwin.pl, oczywiście z oznaczeniem autora i za jego zgodą.

Nagrody z głównej puli wybierane są na podstawie: pierwsze miejsce, wybiera pierwsze nagrodę, drugie miejsce jako drugie, trzecie dostaje to co zostało. Wybór nagrody publiczności odbędzie się za pośrednictwem głosowania na Facebooku

Co trzeba zrobić, żeby wygrać? 

Należy wykonać następujące kroki:

 1. Przeczytać regulamin, który znajduje się na dole postu.
 2. Lubić mój fanpage na Facebooku.
 3. Napisać tutorial, spełniający kilka reguł:
  • NAJWAŻNIEJSZE: Tutorial musi być autorstwa osoby, która go wysyła – inaczej: osoba wysyłająca, musi posiadać prawa autorskie do wysyłanego tutoriala!
  • Tutorial może dotyczyć dowolnej gałęzi GameDevu (Muzyka, Skrypty, Modelowanie 3D, Tworzenie grafiki 2D, Dźwięki)
  • Tutorial może być stworzony pod dowolny silnik/oprogramowanie (Unity3d, Unreal Engine, Photoshop, Milkshape3D, GIMP, Blender, HTML 5, etc. etc.)
  • Tutorial może mieć formę tekstową, bądź filmową.
  • Długość tekstu opisującego tutorial, nie może przekroczyć 2000 słów, w przypadku filmu, całość powinna mieścić się w 15min.
 4. Wysłać na konkursowego maila: konkurs[małpa]mwin.pl następujące rzeczy:
  • Plik tekstowy zawierający opis tego co trzeba zrobić, aby tutorial wykonać (preferowany format: link Google Docs)
  • Dowód na to, że tutorial da się wykonać (filmik/gif/screeny pokazujące efekt końcowy; gotowa scena; skrypty + modele pozwalające skleić całość)
  • Wzór maila, z którego należy skorzystać, dostępny jest pod tym linkiem.
  • Temat maila: [Konkurs] Twoja ksywka – Temat tutoriala

Kto wygrywa? 

Jeżeli chodzi o pierwszą pulę nagród, zwycięzcy zostaną wybrani przeze mnie. Co będę oceniał?

 • Pomysł na tutorial – Czy opisuje coś pomysłowego, ciekawego, czy jest kolejnym tutorialem „jak dodać collider”.
 • Sposób jego prezentacji – Czy opisany jest jasno i klarownie – czy osoba czytająca go, nie będzie miała problemów z odtworzeniem. Czy sposób prezentacji jest interesujący i angażujący, czy może to tylko recytacja kroków.
 • Jakość wykonania – Czy zaprezentowany sposób jest rozsądnym podejściem, z poprawnym wykonaniem, czy metodami siłowymi.

Nagroda publiczności, przypadnie za to autorowi tutoriala, wybranemu przez czytelników.

Czas trwania konkursu?

Konkurs będzie trwać całe wakacje. Oficjalna data początku to: 1.08.2015 00:01, a data zakończenie to 31.08.2015 23:59. W wyłanianiu zwycięzcy wezmą udział tylko te prace, które trafią na maila konkursowego z datą odbioru mieszczącą się w przedziale.

Co jeśli mój tutorial nie będzie dał się sprawdzić?

To ważne pytanie, bo nie raz mi się zdarzało, że ktoś wysyłał mi swój projekt, którego nie mogłem otworzyć na swoim komputerze. Prace będę starał się testować w miarę na bieżąco i jeśli coś takiego odkryję, to odezwę się do autora. Jeżeli ktoś wyśle pracę w ostatniej chwili i nie będę w stanie potwierdzić wykonalności projektu, to nie będę go oceniał.

Tak, mógłbym robić krok po kroku każdy tutorial, ale gdy nadejdzie dużo prac, czas sprawdzania ich, wzrósłby niebotycznie. Stąd oczekuję dosłania działającego gotowca.

A kiedy wyniki? 

Nie mogę przewidzieć liczby prac jakie nadeślecie. Sprawdzenie tutoriala jest nieco trudniejsze, od sprawdzenia odpowiedzi w ankiecie. Dlatego wstępnie daje sobie na to 2 tyg. W tym czasie będziecie też mogli głosować na „tutorial publiczności”.

Reasumując, ostateczne wyniki konkursu, powinny pojawić się do 14.09.2015 23:59.

Zastrzegam sobie prawo do przesunięcia tej daty w tył, jeśli zgłoszeń będzie mało, oraz do 7 dni w przód, jeśli zgłoszeń będzie dużo.

Regulamin konkursu: „Unity3d QuickTip #30 – Jak zdobyć nagrodę?”

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Organizatora na blogu prowadzonym przez Organizatora pod adresem mwin.pl. (zwany dalej: „Blogiem”)
  2. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”), jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. W  Konkursie mogą wziąć udział  osoby  fizyczne, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwane dalej „Uczestnikami”).
  4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora.
  5.  Konkurs trwa od 1.08.2015 do 31.08.2015, przy czym zadanie konkursowe Uczestnicy winni wykonać w terminie od  1.08.2015. godz. 00:01  do 31.08.2015. godz. 23:59.
 2. Organizator Konkursu
  1. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest blog mwin.pl , zwany dalej ‘’Autorem Bloga’’ oraz  „Organizatorem”.
  2.  Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
  3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie mwin.pl.
 3. Zasady konkursu
  1. Konkurs odbywa się na Blogu mwin.pl.
  2. W czasie konkursu Uczestnicy wykonują zadanie polegające na stworzeniu tutoriala związanego z GameDevem i przesłaniem go, wraz z dowodem umożliwiającym potwierdzenie, że tutorial da się wykonać na maila konkurs[małpa]mwin.pl, zgodnie z podanym wzorem.
  3. Każdy Uczestnik  może dodać tylko jedną odpowiedź.
  4. Zgłoszenie konkursowe odbywa się poprzez wysłanie zgodnego ze wzorem maila, na podany, konkursowy adres mailowy.
  5. Nagrodami w konkursie są klucze Steam do: Axis Game Factory, RPG Maker VX Ace + RPG Maker: Luna Engine, Dragon Age: Origin, Dead Space 2.
  6. Maile niezgodne z podanym wzorem, nie będą uwzględniane w konkursie.
 4. Zasady przyznawana nagród
  1. Spośród wszystkich nadesłanych prac Autor Bloga wybierze 3 najlepsze pracę i nagrodzi je.
  2. Ocena dokonywana przez Autora Bloga w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie subiektywna.
  3. Wyłonienie laureatów przez Autora Bloga nastąpi nie później niż do 14.09.2015. Najdalej w dniu następnym po dniu wyłonieniu laureatów Organizator zamieści na Blogu listę laureatów z podaniem Nicka/maila/danych z Facebooka laureata poprzez edycję wpisu konkursowego.
  4. Uczestnicy, którzy wygrali nagrody zostaną dodatkowo poinformowani przez Autora Bloga poprzez maila zwrotnego.
 5. Postanowienia dotyczące nagród
  1. Organizator oświadcza, że nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
  3. Nagrody zostaną przesłane przez Fundatora za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez laureata zgodnie z § 4 pkt. 5 powyżej, w terminie 2 dni od daty otrzymania przez Organizatora ww. adresu.
 6. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych  zbieranych w ramach Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją i przeprowadzaniem, w tym z wydaniem nagród, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. poz.926 z późn. zm).
  2. Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnik przesyłając swoje dane Organizatorowi wyraża zgodę na ich wykorzystanie wyłącznie w celu określonym w pkt. 1 powyżej. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
 7. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać do dnia 21.09.2015. bezpośrednio do Organizatora na  adres mailowy: marek@mwin.pl
  2. Wszelkie reklamacje, czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Organizatora w terminie 7  dni od daty ich doręczenia, a o wyniku postępowania reklamujący zostanie poinformowany e-mailem wysłanym na podany w reklamacji adres.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Organizator  i Autor Bloga nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy dodawanych przez Uczestnika, przy czym Uczestnik zobowiązuje się do niezamieszczania w komentarzach treści dyskryminujących, obraźliwych lub naruszających prawa osób trzecich.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w postaci przedłużenia czasu trwania Konkursu jeśli ilość Uczestników konkursu nie będzie wystarczająca do jego rozstrzygnięcia bądź do zwiększenia puli nagród.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
  4. Organizator – pod warunkiem dołożenia należytej staranności – nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, funkcjonowanie sieci lub systemu Uczestnika Konkursu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego
Podoba Ci się? Udostępnij!