Pomóż w rozwoju mwin.pl, wypełnij prostą ankietę i spróbuj wygrać Murdered: Śledztwo zza grobu.

Piszę sobie od ponad roku, czytelników jest coraz więcej, co mnie bardzo cieszy. Coraz więcej jest też osób na fanpageu, co cieszy mnie jeszcze bardziej. Pozwala sugerować, że cenicie moją wiedzę, moją chęć dzielenia się nią z wami i że ogólnie mnie lubicie. Naprawdę mi z tym sympatycznie i dlatego postanowiłem was docenić – bo ja również was lubię.

Docenienie odbędzie się w postaci konkursu, którego organizatorem i fundatorem nagród jestem ja – czyli jeszcze się nie sprzedałem ;)

Co jest do wygrania? Cyfrowa wersja (czyli sam klucz Steam) gry: Murdered: Śledztwo zza grobu!

Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Z racji, że konkurs organizuje ja, a ustawa anty hazardowa zabrania mi zrobić losowania, stwierdziłem, że wykorzystam tą okazję, żeby zebrać od was feedback. Aby być uprawnionym do udziału w konkursie, trzeba spełnić cztery warunki:

 1. Przeczytać regulamin, który znajduje się w dole postu.
 2. Lubić mój fanpage na Facebooku.
 3. Wypełnić krótką ankietę, która pomoże mi poznać was i lepiej zrozumieć czego oczekujecie.
 4. W poście na Facebooku informującym o tym konkursie, należy skrobnąć komentarz, w którym podacie ksywkę (jedno z pytań w ankiecie) – co pozwoli potwierdzić, że osoba wypełniająca ankietę, faktycznie jest częścią społeczności.

Kto wygrywa? Żeby zmotywować was, do najbardziej szczerych, obiektywnych i wyczerpujących odpowiedzi, kryterium, które zadecyduje o wyborze zwycięzcy będzie: Jak bardzo przydatne były dla mnie odpowiedzi. Co to znaczy? Jeśli odpowiedź na każde pytanie to: „Tak”, „No super”. „Do dupy”. To taka odpowiedź nie jest dla mnie przydatna. Oczekuję konkretnych odpowiedzi z konkretnymi uzasadnieniami. Innymi słowy – im więcej wartościowych wniosków wyciągnę z ankiety, tym większa szansa na wygranie.

Co jeśli będzie dużo zgłoszeń? Jeżeli naprawdę się postaracie i wysilicie, może, podkreślam: może, zdecyduje się nagrodzić dodatkową jedną lub dwie osoby, nagrodą niespodzianką. Gdy będzie więcej nagród, osoba która zajęła pierwsze miejsce, wybiera sobie pierwsza nagrodę z puli, później osoba druga, a trzecia zostanie z tym czego nikt nie wybrał. Ale to wtedy jak zgłoszeń będzie dużo, albo będę miał problem z wybraniem jednego zwycięzcy.

Czas trwania konkursu? Konkurs trwa od daty publikacji postu, przez 14 dni, czyli odpowiedzi udzielone po: 16.04.2015 nie będą brane pod uwagę w konkursie, ale na pewno zostaną docenione jako dodatkowe źródło wiedzy.

A kiedy wyniki? Wyniki pojawią się do 7 dni po zakończeniu konkursu, czyli najpóźniej do: 23.04.2015 godzina: 23.59. Przy czym czas ten może się przedłużyć w przypadku nadejścia niespodziewanie dużej liczby zgłoszeń lub wydarzeń losowych.

Regulamin konkursu: „Śledztwo za feedback”

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Organizatora na blogu prowadzonym przez Organizatora pod adresem mwin.pl. (zwany dalej: „Blogiem”)
  2. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”), jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. W  Konkursie mogą wziąć udział  osoby  fizyczne, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwane dalej „Uczestnikami”).
  4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora.
  5.  Konkurs trwa od 2.04.2015 do 16.04.2015, przy czym zadanie konkursowe Uczestnicy winni wykonać w terminie od  2.04.2015. godz. 00:01  do 16.04.2015. godz. 23:59.
 2. Organizator Konkursu
  1. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest blog mwin.pl , zwany dalej ‘’Autorem Bloga’’ oraz  „Organizatorem”.
  2.  Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
  3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie mwin.pl.
 3. Zasady konkursu
  1. Konkurs odbywa się na Blogu mwin.pl.
  2. W czasie konkursu Uczestnicy wykonują zadanie polegające na wypełnieniu ankiety, oraz podaniu loginu identyfikującego odpowiedź w poście na fanpageu bloga: mwin.pl informującego o konkursie.
  3. Każdy Uczestnik  może dodać tylko jedną odpowiedź.
  4. Zgłoszenie konkursowe odbywa się poprzez dodanie w odpowiednim wpisie na fanpageu bloga mwin.pl na portalu Facebook komentarza z loginem indentyfikującym, który uczestnik sam sobie wymyśla w czasie wypełniania ankiety.
  5. Nagrodą w konkursie jest klucz Steam do gry Murdered: Śledztwo zza grobu
  6. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, możliwe jest pojawienie się dodatkowych nagród.Wtedy osoba zajmująca pierwsze miejsce wybiera sobie nagrodę z puli nagród jako pierwsza, później robi to druga osoba itd.
 4. Zasady przyznawana nagród
  1. Spośród wszystkich nadesłanych prac Autor Bloga wybierze najbardziej przydatną ankietę i nagrodzi ją grą.
  2. Ocena dokonywana przez Autora Bloga w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie subiektywna.
  3. Wyłonienie laureatów przez Autora Bloga nastąpi nie później niż do 23.04.2015. Najdalej w dniu następnym po dniu wyłonieniu laureatów Organizator zamieści na Blogu listę laureatów z podaniem Nicka/maila/danych z Facebooka laureata poprzez edycję wpisu konkursowego.
  4. Uczestnicy, którzy wygrali nagrody zostaną dodatkowo poinformowani przez Autora Bloga poprzez oddzielny wpis na fanpageu Bloga.
  5. Laureat poproszony zostanie przez Organizatora o przesłanie na adres mailowy: marek@mwin.pl  adresu email laureata w celu doręczenia mu nagrody przez Organizatora. W przypadku gdy laureat w terminie 7 dni od daty zamieszczenia przez Organizatora wpisu, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, nie prześle Organizatorowi adresu do doręczenia,  prawo laureata do nagrody wygasa, a nagroda przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej.
 5. Postanowienia dotyczące nagród
  1. Organizator oświadcza, że nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
  3. Nagrody zostaną przesłane przez Fundatora za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez laureata zgodnie z § 4 pkt. 5 powyżej, w terminie 2 dni od daty otrzymania przez Organizatora ww. adresu.
 6. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych  zbieranych w ramach Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją i przeprowadzaniem, w tym z wydaniem nagród, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. poz.926 z późn. zm).
  2. Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnik przesyłając swoje dane Organizatorowi wyraża zgodę na ich wykorzystanie wyłącznie w celu określonym w pkt. 1 powyżej. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
 7. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać do dnia 30.04.2015. bezpośrednio do Organizatora na  adres mailowy: marek@mwin.pl
  2. Wszelkie reklamacje, czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Organizatora w terminie 7  dni od daty ich doręczenia, a o wyniku postępowania reklamujący zostanie poinformowany e-mailem wysłanym na podany w reklamacji adres.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Organizator  i Autor Bloga nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy dodawanych przez Uczestnika, przy czym Uczestnik zobowiązuje się do niezamieszczania w komentarzach treści dyskryminujących, obraźliwych lub naruszających prawa osób trzecich.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w postaci przedłużenia czasu trwania Konkursu jeśli ilość Uczestników konkursu nie będzie wystarczająca do jego rozstrzygnięcia bądź do zwiększenia puli nagród.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
  4. Organizator – pod warunkiem dołożenia należytej staranności – nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, funkcjonowanie sieci lub systemu Uczestnika Konkursu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego

 

Edit 20-04-2015: Wyniki konkursu

Zacznijmy od tego co was najmniej interesuje. Czyli jak wybrałem zwycięzcę? Było 8 pytań. Każde dostało wagę, tak by suma wag była równa 100%. – Dlatego, że np. pytanie skąd się trafiło, czy o szatę graficzną było dla mnie mniej wartościowe niż reszta pytań. Każdej osobie przyznawałem pewną liczbę punktów za każde pytanie. Nie było jakiejś skali. Sami sobie byliście punktami odniesienia. Czyli jeśli kilka osób z grubsza napisało to samo, dostawali tyle samo punktów. Osoby, które na tle tej grupy napisały coś ekstra, albo coś mniej wartościowego traciły punkty. Ogólnie najgorsza odpowiedź była punktowana na 0 i szedłem w górę po punkcie.

Wymogiem formalnym uczestnictwa, było podanie identyfikatora wybranego w ankiecie pod odpowiednim postem na Facebooku, abym mógł zweryfikować, czy dana osoba lubi fanpage. Nie dokonały tego 3 osoby, z 15 uczestników. Co może nieco smucić, jedną z nich, była osoba, która zebrała najwięcej punktów. Jednak regulamin jest regulaminem i przez to niedopatrzenie formalne, nagrody przypadają osobom niżej. Osoby, które nie dopełniły wymogu formalnego, posiadały nicki: „Epos”, „…” oraz zwycięzca: „mrpajax”.

Żeby zabić waszą ciekawość tabela z punktami, prezentuje się tak:

MiejsceKsywkaPunkty
1mrpajax7.25
2Dr3ad6.65
3Kacpei6.45
4abccba136
5Epos5.7
6Trojan5.55
7marCich5.4
8rider0315.15
9JaaCobek3.95
10Okoń3.75
11AaBbCc3.45
121.85
13trojan21.8
14MajkPascal1.25
15AmaziR0.4

Czerwone pola, to osoby, które nie dokonały czynności formalnych, abym mógł je uwzględnić w konkursie.

Tym samym, zwycięzcą zostaje osoba o ksywce mrpajax! Gratulacje! Oraz wielkie podziękowania dla wszystkich za udział i cenne rady!

Dodatkowy bonus. Za to, że musieliście aż tyle czekać, oraz, że wybór był cholernie trudny, zamiast nagrodzić jedną, nagrodzę 3 osoby!

Do puli nagród, należą teraz: Murdered: Soul Suspect, Lara Croft and the Guardian of Light oraz Startopia. Dlatego zwycięzców proszę o kontakt przez prywatną wiadomość na Facebooku, gdzie podacie swój identyfiaktor, oraz: Pierwsza osoba niech wybierze sobie grę, osoba druga poda dwa tytuły, gdzie otrzyma pierwszy z nich, chyba że zostanie wybrany przez zwycięzcę, to otrzyma drugi. Trzecia osoba, otrzyma grę która w puli została.

Na zgłoszenie się macie 7 dni (czyli do 27.04.2015), jeżeli nie zrobicie tego w tym czasie, nagroda przepada na rzecz kolejnej osoby na liście. (Czas oczekiwania na nagrody od zgłoszenia się, będzie zależny od tego jak szybko zgłoszą się inni uczestnicy – nie mogę wydać nagrody osobie, która zajęła 2 miejsce, do póki nie wydam tej z pierwszego)

Wnioski

Żeby było śmieszniej, podzielę się z wami wnioskami jakie z ankiety napłynęły.

 1. Jak trafiliście i z czego jeszcze korzystacie
  Wszyscy z wyszukiwarek, albo po znajomości. Wasze ulubione inne źródła wiedzy to dokumentacja Unity oraz zdecydowanie YouTube.
 2. O czym najczęściej czytacie
  Głównie tutoriale. Po za tym newsy z branży, wpisy technologiczne, informacje o warsztatach i relacje  z nich, oraz wpisy ogólnie o GameDevie
 3. Co czytacie po za tutorialami?
  Ogólnie tak, ale tylko jak się akurat informacja o wpisie nie zgubi gdzieś w gąszczu tablicy. Po za tym, głównie wpisy w klimatach GameDevu.
 4. O czym jeszcze, po za tutorialami chcielibyście czytać
  O nowościach w branży growej, jak pracują wielkie firmy, poradniki projektanta gier – czyli jak dobrze to wymyślić, o sprzęcie oraz… o kulinariach!
 5. Szata graficzna
  Ogólnie wam się podoba, ale pojawiło się zdanie, że trzeba ogarnąć stronę główną, co chodzi mi po głowie. Do tego ktoś sugerował, żeby kategorię, losowanie i archiwum przesunąć ze stopki na górę. Tyle, że te dane są na samej górze. Chyba, że chodzi o belkę, tyle że tam już nie ma jak upychać.
 6. Kwestia video tutoriali
  Wydaje się, że bardzo lubicie tekst pisany i zdecydowana większość, woli nie dostać video, jeśli miałoby to oznaczać brak pisanych. Równocześnie podkreślacie, że bardziej skomplikowane tutoriale mogą być lepsze w formie video, bo ciężej tam popełnić błąd. Oczywiście jak będzie to fajnie zrealizowane. Szczerze myślałem o duplikacji, czyli ten sam tutorial pisany i video, ale raczej nie wyrobię czasowo. Więc coś jeszcze pokombinuje, ale chciałbym tego spróbować.
 7. Największe wady i zalety bloga
  Do zalet najczęściej zaliczaliście zapełnienie niszy jaką jest brak polskich tutoriali o Unity, oraz przystępność dostarczanych przeze mnie treści, co bardzo mnie cieszy. Dwie osoby za największą zaletę bloga uznały… mnie. Bardzo mi miło. ;)
  Jako największą wadę… no cóż… za rzadko publikuję. Byliście tutaj niemal jednogłośni. Parę osób wyrwało się z brakiem video tutoriali, oraz z tym, że kontent jest skierowany do za małej grupy docelowej (np. mało treści dla kobiet.)
 8. Co byście zmienili na blogu
  Oczywiście dodalibyście… video tutoriale. Chcecie więcej wpisów o „filozofii gier” – co mnie cieszy, bo sam chciałbym więcej o tym pisać. Sugerowaliście, że mam za mały rozgłos, ale tutaj to też jest w waszych rękach. Każdy lajk pod wpisem, każdy komentarz czy udostępnienie. To pomaga!
  Dwie nieco nietypowe propozycję: Abym stworzył jakieś źródło dla was, gdzie moglibyście przesyłać swoje materiały, np. tutoriale, filmy, gry. Interesujące, ale nie wiem do końca jak by to fajnie zrealizować. Druga propozycja, dotyczyła zebrania ekipy. Żebym nie tworzył w pojedynkę, a w kilka osób. Odciążyłoby mnie to, fakt, jednak blog stałby się portalem, a nie wiem czy w tym kierunku zmierzam.

A na koniec perełka, wyjęta z pytania o wady i zalety:
[stextbox id=”info” defcaption=”true”]”wady hmm…. troszkę te wpisy o Twoich przemyśleniach nie pasują do całokształtu mwin.pl”[/stextbox]
Jeszcze raz dzięki za udział i do następnego konkursu!

Podoba Ci się? Udostępnij!